Vedtægter

VEDTÆGTER for LOKALHISTORISK FORENING FOR NORDFALSTER

§ 1 Foreningens navn er LOKALHISTORISK FORENING FOR NORDFALSTER, og har hjemsted i Guldborgsund kommune.
§ 2 Foreningens formål er at støtte og fremme lokalhistorisk arbejde på Nordfalster, eventuelt udgive et årsskrift, afholde flere årlige møder med lokalhistoriske emner, alt i samarbejde med Lokalhistorisk Arkiv.
§ 3 Foreningen tilsluttes Sammenslutningen af lokalhistoriske foreninger (D L F).
§ 4 Enhver person, firma eller institution kan optages som medlem mod betaling af et kontingent, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen.
§ 5 Foreningens medlemmer har ingen økonomisk forpligtelse over for Foreningen ud over kontingentet.
§ 6 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der ordinært indkaldes en gang årligt i januar måned i forbindelse med arkivets årsmøde ved skriftligt varsel direkte til medlemmerne med mindst 14 dages varsel, eventuelt ved bekendtgørelse i lokale blade. Forslag til behandling skal forelægges skriftligt og være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
§ 7 Dagsordenen ved den årlige, ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne år
3. Regnskab for det forløbne år
4. Visioner og planer for det kommende år
5. Fastsættelse at kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter
8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
9. Eventuelt
Der foretages valg af 6 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter. Det 7. medlem af bestyrelsen udpeges af Lokalhistorisk Arkivs bestyrelse. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Formanden vælges for 1 år, øvrige bestyrelse og revisorer for 2 år, og bestyrelsen afgår efter tur med henholdsvis 3 og 3 bestyrelsesmedlemmer, første år ved lodtrækning.
Mindst 4/7 af bestyrelsen skal være tilstede for at gøre den beslutningsdygtig. Hvis man står lige ved afstemning, gælder formandens og i dennes fravær næstformandens stemme som afgørende.
Sekretæren fører en forhandlingsprotokol for alle møder.
Foreningens regnskabsår er 1/1 – 31/12.
Regnskabet forelægges på den årlige generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/3 af Foreningens medlemmer skriftligt fremsender ønske
herom.
§ 8 Foreningens vedtægter kan alene ændres af generalforsamlingen, og ændringsforslag skal indsendes til formanden senest 3 uger før. Der skal være 3/4 majoritet af de fremmødte medlemmer for at ændringerne
kan vedtages.
§ 9 Foreningens ophør skal vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum ved simpelt stemmeflertal. Foreningens eventuelle formue tilfalder ved ophør Lokalhistorisk Arkiv for Nordfalster.

Ovenstående vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 27/1 1987.
Dog er § 6 og § 7 ændret i henhold til generalforsamlingsbeslutning den 19/4 1990.
§ 7, stk. 4 ændret i henhold til generalforsamlingsbeslutning den 17/1 2005.
§ 1 ændret i henhold til generalforsamlingsbeslutning den 24/1 2006.
§ 2, § 4 og § 7ændret i henhold til generalforsamlingens beslutning den 27/1 2020.
§ 1, § 2, § 7 og § 8 i henhold til generalforsamlingens beslutning den 30/1 2023.

vores fælles hjemmeside