Vedtægter

VEDTÆGT for LOKALHISTORISK FORENING FOR NORDFALSTER
§ 1  Foreningens navn er LOKALHISTORISK FORENING FOR NORDFALSTER.
§ 2  Foreningens formål er at støtte og fremme lokalhistorisk arbejde på Nordfalster, eventuelt udgive et årsskrift, afholde eet eller flere årlige møder med lokalhistoriske emner, alt i samarbejde med lokalhistorisk arkiv.
§ 3  Foreningen tilsluttes Sammenslutningen af lokalhistoriske foreninger (S L F)
§ 4  Enhver person, firma eller institution kan optages som medlem mod betaling af et kontingent, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen.
§ 5  Foreningens medlemmer har ingen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingentet.
§ 6  Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der ordinært indkaldes een gang årligt i januar måned i forbindelse med arkivets årsmøde ved skriftligt varsel direkte til medlemmerne med mindst 14 dages varsel, eventuelt ved bekendtgørelse i lokale blade. Forslag til behandling skal forelægges skriftligt og være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
§ 7  Dagsordenen ved den årlige, ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
Valg af dirigent
Beretning for det forløbne år
Regnskab for det forløbne år
Visioner og planer for det kommende år
Indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter
Valg af revisorer og revisorsuppleanter
Eventuelt
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/3 at forsamlingens medlemmer skriftligt fremsender ønske herom. Der foretages valg at 6 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter. Det 7. medlem at bestyrelsen udpeges af Lokalhistorisk arkivs bestyrelse. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Formanden vælges for 1 år, øvrige bestyrelse og revisorer for 2 år, og bestyrelsen afgår efter tur med henholdsvis 3 og 3 bestyrelsesmedlemmer, første år ved lodtrækning.
Sekretæren fører en forhandlingsprotokol for alle møder.
Foreningens regnskabsår er 1/1 – 31/12.
Regnskabet forelægges på den årlige generalforsamling.
§ 8  Foreningens ophør skal vedtages på to på hinanden følgende generalforsam­linger med mindst 14 dages mellemrum ved simpelt stemmeflertal. Foreningens eventuelle formue tilfalder ved ophør Lokalhistorisk Arkiv for Nordfalster.
Ovenstående vedtægt er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 27/1 1987.
Dog er §§ 6 og 7 ændret i henhold til generalforsamlingsbeslutning den 19/4 1990.
§7, stk.4 ændret i henhold til generalforsamlingsbeslutning den 17/1 2005.
§1 ændret i henhold til generalforsamlingsbeslutning den 24/1 2006.
§2, §4 og §7 ændret i henhold til generalforsamlingsbeslutning den 27/2 2020.

vores fælles hjemmeside