Alle indlæg af LHFNF

FEJRING AF 100+1 ÅRET FOR GENFORENING MED ERIK GRIP

Endelig blev det muligt for ca. 100 personer at fejre 100 (nu +1) året for genforening i Vålse Medborgerhuset.

Visesangeren Erik Grip sang egne sange og fortalte om sin mødrene slægt fra Vålse. Erik Grips oldefar boede i Vålse og var en national mand, som rejste en genforeningssten i sin have, netop den 25. juli 1920. Derfor afholdtes arrangementet i Vålse.

Lokalhistorisk Forenings formand, Kathe Torp, fortalte hvorfor også på Nordfalster er genforeningen af betydning.

Mag. art. i historie Adam Wagner præsenterede en kort men indholdsrige opsummering af Sønderjyllands historie og baggrunden for genforeningen.

Joseph Gallacher akkompagnerede på klaver til fællessang.

En stor overraskelse for Erik Grip var at få foræret et sybord lavet af hans oldefar! Doneret af et oldebarn hvis forfædre var nabo til Erik Grips oldefar (Jes Thorbjørn Pedersen) som via Foreningen fandt vejen  til Erik Grip.

Dagen sluttede med kaffe og diverse kage fra det Sønderjyske kagebord leveret af Keisergården.

Der var amerikansk lotteri hvor gaverne var sponsorerede af lokale erhvervsdrivende og andre.

Selv solen skinnede igennem mens vi var der. Alt i alt en god måde at også fejre vi er i gang med vores arrangementer igen.

Arrangementet var støttet af Kulturelt Samråd Guldborgsund.

2021 Årsmøde og Generalforsamling i Lokalhistorisk Arkiv og Forening

Tirsdag den 15.6. 2021 i Torkilstrup Forsamlingshus.

Sammendrag af beretningen

Else Marie Andersen og Kathe Torp Jensen

Velkommen til årsmøde og Generalforsamling – netop i dag kan vi fejre – Valdemars dag med Dannebrog, 101 året for Genforeningen med Sønderjylland, og at vi igen kan samles her til mødet.

Genforening og Adskillelse – tankevækkende er disse ord, som prægede 2020 og som fortsatte i 2021. Vi havde planlagt at fejre 100 – året for Genforeningen med Nordslesvig også kaldet Sønderjylland. Det blev ikke den store Genforeningsfest, som var planlagt på grund af Covid–19, den adskilte os på tværs af grænser, nationalt, lokalt og i familien, men i talende stund ser det ud til at lysne. Men pandemien har påvirket alle vores arrangementer i 2020, og ind i 21. Vi har dog haft en større udstilling i Arkivets vinduer og årsskriftet blev præget med artikler omhandlende Genforeningen.

Tak til jer som har afleveret jeres minder om Covid-19-tiden. Vi ved, at der også på Nordfalster for over 100år siden – ramte den spanske syge. Vi har efterspurgt om efterkommere kender hertil, desværre ikke med stort resultat.

Selvom det var december tiltrak en aften med gamle film fra Vester Kippinge og Omegn samt Gundslev området stor opmærksomhed. Mange tak til Vester Kippinges Beboerforening og for initiativet, som var Bent Hermansen, det var en vellykket aften.
Årsmødet og Generalforsamlingen i januar blev også et tilløbsstykke, hvor aftenens taler var Niels Ebbe Lollike tidligere Gundslevmagle. Han fortalte meget spændende, i ord og billeder, om sin mor og sin opvækst.
Forårets arrangementer måtte aflyses, men vi nåede dog at besøge Frimurerlogen Dagmar i Nykøbing F. som også dækker vort område. Jes Thorbjørn Pedersen gav en god omvisning og et spændende foredrag.

Mindehøjtideligheden den 4. maj, på Brarup kirkegård, blev med et begrænset antal, hvor vi to formænd blev inviteret som repræsentanter for Arkiv og Forening.
Vi medvirkede med en lille tale om begivenhederne vedrørende de to engelske flyvers illegale begravelser. Jeg kan endvidere fortælle, at man på arkivet kan læse om den eftersøgning som er sat i gang i England, leder efter efterkommere til de to unge engelske soldater som hviler på Brarup kirkegård. Det er endnu ikke lykkedes at erhverve fotos af de unge mænd. Corona og persondataforordninger spænder også her ben for eftersøgningen. Meget mere er beskrevet i årsskriftet, og vi er glade for hvor fint der værnes om gravmindet, mangler dog at få trukket deres navne op på de små Royal Air force sten.

Senere ved sognehøjskolen for Nordvestfalsters pastorat, hvor vi deltog med et lille foredrag om 2. Verdenskrig fortalt ud fra noget af det omfangsrige materiale som findes på Arkivet.

I august måned tog cand.theol., tidligere sognepræst på Færøerne og missionær i Tanzania Peter O.K. Olofson, Vålse os med på en spændende og indholdsrig rejse med sit foredrag om præsten Arboe-Rasmussen som ventede på sidelinjen i ca. 10 år for at få lov til at blive Vålses sognepræst.

Vi skulle også have fejret Genforeningen med Erik Grip, hvis oldefar H.P. Andersen Vålse rejste en mindesten for Genforeningen. Vi havde set frem til en festlig eftermiddag, men nu er arrangementet udsat til i år den 25.7. 2021. Ligeledes er Connie Kruckows foredrag udsat til 24.8., så nu kan flere forhåbentlig få mulighed for at høre denne spændende kvinde fortælle om sin barndom på landet i Vålse, og meget mere.

Vi var repræsenteret fra Arkiv og Forening, ved 40- års jubilæet i Beboerforeningen i Vålse. Det blev en festlig eftermiddag udendørs ved det gamle sognehus. Vi håber der findes en løsning, så et af Danmarks ældste sognehuse, måske det ældste fra 1841, kan blive bevaret. Huset har en historie der bærer så megen spændende med, som rækker ud over sognegrænsen med relationer til den politiske tid i 1800-tallet.

Vi er meget glade for besøg af spejdere og konfirmander, som er medvirkende til, at vi får unge ind i Arkivet. Disse er meget interesseret og deres spørgsmål afføder nytænkning hos os frivillige.
Arkivet åbnede igen efter sommerferien, men kun efter aftale på grund af Covid-19.. Mødeaktiviteten har også været begrænset, men Arkiv og Forening har dog været repræsenteret vedrørende møder om Guldborgsund kommunes strategier i forbindelse med bosætning. Arkiv og Forening bidrager gerne med tiltag der kan fremme bosætning. Vi har mange interessante tilbud på vort lokale Arkiv, som fungerer som et lille kulturhistorisk hus. Ligeledes kommer vi ud af huset med aktiviteter, og vi indgår gerne samarbejde med andre for at fremme udvikling af lokalområdet.

Vi opfordrer til at hjælpe Arkiv og Forening med fotografering af huse, ejendomme og andet som forvinder fra vort landskab på Nordfalster, så dette gemmes for eftertiden. Tak til flere medborgere som har fået indsamlet fotos eller gør os opmærksomme herpå. Ligeledes en opfordring til brugere af face- book: Send fotos også til vort arkiv, så disse ikke forsvinder. Arkivet har ikke alle de oplysninger og fotos som lægges på face- book. Husk når I lægger noget på face- book send også til arkivet@mail.dk

Gravminder forsvinder ligeledes af forskellige årsager, så derfor forsøger Arkiv og Forening at fortsætte vort arbejde med at påpege betydningen af et gravminde, hvert enkelt gravminde er en unik historiebog. Et projekt er påbegyndt, så hold øje med hjemmesiden og nyhedsbreve. Der er udarbejdet en skabelon, som skal hjælpe med at beskrive gravmindets historie. Mange fotos af gravminder fra kirkegårde på Nordfalster har vi allerede i en database på Arkivet. Dette arbejde er udført af frivillige og mange i samarbejde med DK-Gravsten.

Den historiske studietur i efteråret: ”På sporet af krigen 1864 og mindretallet ” blev gennemført med 46 tilmeldte, hvoraf otte deltagere måtte melde afbud. En spændende tur med et tæt pakket program arrangeret af rejsebureauet Sort Safari, og med et dejligt hotel og bus som rejsebureauet Fogt rejser havde arrangeret. Et større koordinationsarbejde, men alt forløb efter planen endog med ekstra oplevelser fra de dygtige guider. Tak for samarbejdet til de to rejsebureauer og det spændende og informative besøg på Flensborg avis. Et område fra turen, som gjorde et stort indtryk, var mindretallets stærke identitet som blandt andet kom til udtryk ved foredrag og ved guidernes gennemgange. Den stærke identitet gør det i dag muligt at leve sammen hvad enten man er dansk eller tysksindet. Spændende og lærerigt. Det er vigtigt med vores historie som kan bidrage til en stærk identitet. Når vi kender vores fortid kan den hjælpe os med at ”leve i nutiden”.

Årsskriftet er i år øget i sideantal på grund af temaet om Genforeningen.

Ved udgivelsen af vort årsskrift 2019, deltog mange med relation til artikler og illustrationer.
Det blev Steffen Jørgensens sidste udgivelse som redaktør og vi takker ham og layouter Serena Gallacher for deres store og dygtige arbejde. Vi er taknemmelige for, at de vil fortsætte i begrænset omfang med vort historiske arbejde. Endvidere tak for en unik gave fra Erik Simonsen og Lene B. Gottorp for de smukke illustrationer på vores årsskrifter de sidste to år.

I foråret, har nogle særdeles aktive arkivpiger journaliseret så mange arkivalier, at der er ryddet godt op, og dette resultat fremgår af mængden på Arkiv.dk., hvor rigtig mange fotos og oplysninger om arkivalier kan ses. Det er rigtig vigtigt at få digitaliseret så giver kan se det anvendes, og brugere kan få glæde heraf, endvidere letter det arkivarbejdet som helhed. Dette glæder vi os over.
Ligeledes blev vores ansøgning til Nordea Fonden imødekommet med en donation på kr. 19.000, som er øremærket til indkøb af computer, båndoptager og undervisning/udstillingsplancher. Alle mål er nået, vi har fået computer, plancher og båndoptagere. Vi er meget taknemmelige. Endvidere har Guldborgsund kommune sikret Arkivet med en ny branddør. Tak til Dansk Historisk Forening for økonomisk støtte til udgivelse af årsskriftet 2020.

Tak for samarbejdet med alle og for den store opbakning fra vores medlemmer som i talende stund tæller 390.

Tak for samarbejde med Folketidende som altid er parat til at dække vores begivenheder. Guldborgsund blomster og Galsgaard Vineri. Kulturelt Samråd i Guldborgsund kommune, Grænseforeningen Guldborgsund, Guldborgsund kommune, Nordea -Fonden, Bog og Ide´ Nykøbing F., Gads Forlag, Story- House Egmont. Forfatter Pernille Juhl. (sponsorgaver til Erik Grip arrangementet)

Sidst men ikke mindst tak til medlemmer af bestyrelserne og øvrige frivillige som på bedste måde hjælper med at bevare, formidle og udvikle vores lokale kulturhistorie på Nordfalster. Det er et omfattende timetal, der bliver brugt igennem et år, alt er frivilligt og ulønnet.
Tak til Poul Schjelde for de gode artikler til årsskriftet og samarbejdet, Poul har valgt at stoppe i redaktionsudvalget.

Claus Olsen: næstformand/redaktør, Hertha Keis kasserer, Per Skov, sekretær og fotograf medlem af redaktionsudvalget, Bodil Bonde, bestyrelsesmedlem og aktivitets medlem, Bente Kok bestyrelsesmedlem og aktivitetsmedlem.
Adam Wagner suppleant, medlem af redaktionsudvalget
Flemming Høeg suppleant

Peter Olofson er indtrådt i redaktionsudvalget.

Valg til bestyrelsen: Per Skov, Bodil Bonde, Hertha Keis modtog alle genvalg.  Samt suppleanter Flemming Høeg og Adam Wagner modtog genvalg, og ligeledes revisorer og revisor suppleant: Ejner Jensen, Niels Larsen, Kurt Skovlund.

Arkivet har igennem året modtaget mange arkivalier, hvor eksempler blev fremdraget. (større billedsamling og en dukker relation til Olga Rasmussen, Slagter Bruhn i Nørre Alslev, arkivalier fra frk. Leonhardsen fra Nørre Vedby. Oplysninger om franske aner som kom i land i Vester Kippinge og Orehoved. Protokoller om husmoderforeninger på Nordfalster, protokoller om Sct. Georges Gilde. Hyldemeterne øges i takt med at arkivalierne journaliseres og registreres til gavn for alle – bl.a. På arkiv.dk.

Visioner:

Vi ser frem til at afholde kommende arrangementer om Genforeningen med Erik Grip den 25.7. 21 kl. 14 i Vålse Medborgerhus, Connie Kruckows foredrag om sit liv med barndom på landet, og som formand for Dansk Sygeplejeråd. Gravmindevandring i Lillebrænde og Torkilstrup den 29.8 og filmaften i Torkilstrup den 2.12. 2021.

Vi satser på en historisk stand på Vilhelmsdal markedet først i oktober og forsøger med et par foredrag mere, hold øje med hjemmesiden og nyhedsbrevet og de lokale aviser

Tilbudt at samle skrald igennem Ren Natur 2.7.

Fortsætte projektet gravminderegistrering.

Sprogø pigerne -foredrag.

De stridbare danskere – foredrag om politisk historie fra 1800tallet

Fortsætte det gode samarbejde omkring Kløverstier i Nørre Alslev. Projekt med rod i Guldborgsund kommune. Indgår motion, natur og historiske spor.

Pengegave til Lokalhistorisk Arkiv for Nordfalster

Arkivet har sidste uge fået overført kr. 3.000,- fra den nu opløste Hjælpe- og alderdomskasse for Ønslev-Eskilstrup sogne.

Foreningen som oprindeligt er stiftet tilbage i 1878 med det formål at støtte deres ældre medlemmer med gaver.
Det har imidlertid været en udfordring at hverve nye medlemmer, og derfor blev det på den ordinære generalforsamling og efterfølgende ekstraordinære generalforsamling i november 2020 besluttet at nedlægge foreningen, og fordele foreningens midler til velgørende formål i Guldborgsund Kommune.

En stor tak skal lyde herfra! 

Tilskud fra Dansk Lokalhistorisk Forening

Vi kan med glæde fortælle, at den landsdækkende, Dansk Lokalhistorisk Forening, har ydet et tilskud til trykning af årsskriftet 2020, vi søgte om at få merudgiften på 4.625 kr. dækket.
Som det måske er bemærket er sideantallet øget, og derved vores udgifter. Vi er meget taknemmelige for bidraget.

Dansk Lokalhistorisk Forening 

 Forening for lokalhistorien i Danmark

Årsskrift 2020 udgivelse

Den 26. november var der udgivelse af årsskriftet 2020 på Vig-gaarden. Der var inviteret 25 personer til dette lille kulturhistoriske arrangement, der iblandt flere som havde bidraget med artikler til årsskriftet.

Tre medlem af redaktionsudvalget var til stede ved udgivelsen i Vig-gaarden: Kathe Torp Jensen, Claus Olsen og Per Skov Olsen.
De to yderligere medlemmer i udvælget: Adam Wagner og Poul Schjelde, var desværre forhindret og ikke til stede ved udgivelsen.

Redaktøren af årsskriftet, Claus Olsen, bød velkommen og fortalte om tilblivelsen af skriftet, samtidig gjorde han opmærksom på at sidetallet er udvidet med 50 sider. Det er på grund af 100-året for Genforeningen.

Årsskriftet blev derefter uddelt til de indbudte gæster. Under kaffen og lagkagen, gik snakken mellem alle de fremmødte, samtidig med at man bladrede i årsskriftet.

Det viste sig at redaktøren Claus Olsen havde 70 års fødselsdag, som også blev markeret med en lille tale fra formanden og en gave fra bestyrelserne.

Lokalhistorisk Forening for Nordfalster får støtte til udvikling af lokalhistoriske tiltag på Nordfalster.

Foreningen har fået støtte fra Nordea-fondens Lokalpulje til udvikling af lokalhistorien. Nu kan vi støtte, formidle og udvikle vores lokalhistorie endnu mere, siger glad Kathe Torp Jensen, formand for Foreningen.

Med 19.000 kroner i støtte fra Nordea-fondens Lokalpulje kan Foreningen nu igangsætte arbejdet med undervisnings-/udstillingsplancher til anvendelse for besøgende på vort Arkiv og ved vore events og arrangementer. Desuden kan vi endelig skaffe nyt udstyr til at sikre det elektroniske arbejde med journalisering af Arkivets arkivalier til gavn for alle brugere af Arkiv.dk og lave endnu flere lydoptagelser af lokale stemmer, der fortæller om deres liv og om lokalområdet her på Nordfalster. Disse lydoptagelser vil mange få glæde af, og medlemmer af Foreningen vil kunne læse i vort årsskrift herom, da flere bliver anvendt som artikler. Alle disse projekter har været på tegnebrættet i lang tid.

Bestyrelsen glæder sig især til at komme i gang med at udarbejde historiske plancher og indsamle flere lydoptagelser, samt sikre det værdifulde registreringsarbejde med flere computere.

Kathe Torp Jensen udtaler: “Donationen er en virkelig god håndsrækning og anerkendelse for vort frivillige arbejde med at støtte, formidle og udvikle vor fælles lokalhistorie.”

Med videreudvikling af lokalhistorien håber Foreningen at kunne tiltrække endnu flere medlemmer samt synliggøre Arkivets dyrebare og omfattende kilder af lokalhistorie. At kende lokalhistorien kan berige fællesskabet og det er en vigtig del af den kultur som netop kendetegner vort område.

Lokalhistorisk Forening er nu i fortsat vækst. Anerkendelsen fra Nordea Fonden er en meget glædelig påskyndelse for alle de frivillige medarbejdere som gør en betydningsfuld indsats.
Desuden vil det være til gavn for alle dem der vil bruge vort lokale Arkiv og Forening for Nordfalster nu og i fremtiden.


30 mio. kr. til foreningslivet

Lokalhistorisk Forening for Nordfalster har modtaget 19.000 kroner i støtte fra Nordea-fonden, der med Lokalpuljen hvert år uddeler 30 mio.  kr. til lokalt forankrede projekter i alle egne af Danmark.

”Nordea-fonden støtter gode liv, og for os er fællesskaber nøglen til gode liv. Fællesskaber finder vi især i foreningslivet, og derfor er vi glade for at støtte Lokalhistorisk Forening for Nordfalster,” siger Henrik Lehmann Andersen, adm. direktør i Nordea-fonden, som støtter gode liv.

Alle foreninger kan søge fonden om støtte. Det typiske uddelingsbeløb er på 5.000-30.000 kr., der fx kan gå til aktiviteter i foreninger, lokale events eller udstyr til klubben.

Kontakt:
Forening: Lokalhistorisk Forening for Nordfalster
Nordea-fonden:
Kommunikationschef Tine Wickers
tw@nordeafonden.dk / 4070 3784

Fakta:

  •  Nordea-fonden uddeler årligt 30 mio. kr. fra Lokalpuljen til lokalt forankrede projekter inden for sundhed, motion, natur og kultur i alle egne af Danmark.
  • Det typiske uddelingsbeløb er på 5.000-30.000 kr. til fx aktiviteter i foreninger, lokale events eller udstyr til klubben.
  • Læs mere på www.nordeafonden.dk og få inden for 72 timer svar på, om det er relevant for jer at søge fonden om støtte.

Foredrag: “Arboe Rasmussen – Da Vålse kom på landkortet og i folketinget”

Tirsdag den 18. august mødte 35 tilmeldte medlemmer til vores første arrangement efter arkivets nedlukning.

Cand. Theol., tidligere sognepræst på Færøerne og missionær i Tanzania Peter O.K. Olofson, Vålse tog os på en spændende og indholdsrig rejse med præsten Arboe-Rasmussen som ventede på sidelinje i ca. 10 år for at få lov til at blive Vålses sognepræst.  Og det er kun historiens start!

Her lidt fra foredragets annonce:

I 1916 fik Vålse ny præst – Arboe-Rasmussen. Biskoppen havde et par år tidligere sagt nej til Arboe-Rasmussen på grund af det, han stod for. Et flertal i menighedsrådet og befolkningen havde dog ønsket Arboe-Rasmussen. Biskopperne rejste sag imod Arboe-Rasmussen og efter 3 retssager gav Staten – imod den lokale biskop – tilladelse til, at Arboe-Rasmussen kunne blive præst i Vålse. Det  handler om teologi og domstole. Det handler om det åndelige liv i Vålse. Hvorfor ville folk have Arboe-Rasmussen til Vålse og
hvad tænkte Arboe-Rasmussen om Vålse? Der blev tegnet jubelscener blandt folk i Vålse i Blæksprutten, da Arboe-Rasmussen ankom, men det endte med, at han kirkeligt og socialt isoleret forlod Vålse i 1920.

 

Årsmøde og generalforsamling – mandag den 27. januar 2020 på Eskilstrup Skole

Foto: Per Skov Olsen
Foto: Per Skov Olsen

Tak til skolen for brug af lokalerne, og tak til Helenerne LC Nørre Alslev for det dejlige kaffe-/kage- bord. Mellem 70-80 deltagere mødte op. Tak for den store opbakning!

Niels Larsen blev valgt til dirigent, og ledte os igennem begge møder på fortræffelig vis.

Else Marie Andersen, formand for Arkivet, fortalte om de aktiviteter  der har fundet sted igennem året. Hyldemeter der vokser, og ligeledes besøgende og Facebook brugere.
Arkivet er selvsupplerende. I år blev Ester Hansen udnævnt til æresmedlem, hun har deltaget i det lokalhistoriske arbejde i mere end 30 år.
Else Marie Andersen dvælede ved Arkivets 40 års jubilæum og fortalte om jubilæumsbogen og hvordan dagen blev fejret.
Arkivets regnskab blev gennemgået af kasserer Hans Jørgen Haustrøm, og regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Kathe Torp Jensen, formand for Lokalhistorisk Forening, fortalte kort om den historiske tilgang af medlemmer siden Foreningen blev etableret i 1987 med ca. 62 medlemmer, til 25 års jubilæet hvor man havde 265 medlemmer til i talende stund hvor Foreningen har 395 medlemmer.
Kathe Torp præciserede betydningen af at have det store antal medlemmer. Det kan vidne om tilfredshed med arrangementer og årsskrift. Underkendte ikke betydningen af Arkivets service overfor gæster, som i tilfredshed, melder sig ind i Foreningen.

Arrangementerne i 2019, som der stort set har været hver måned, blev fortalt i ord og billeder.

Else og Kathe takkede bestyrelserne, de øvrige frivillige på Arkivet, sponsorerne, Guldborgsund Blomster, Galsgård Vineri, Homemade Bakery, Vig-gaarden, Grønlunds Kiosk, foredragsholdere, samarbejdspartnere, herunder Kulturelt Samråd i Guldborgsund Kommune, Folketidende og Nordfalsters Avis og PrinfoParitas trykkeri.
Foreningens regnskab blev gennemgået ved kasserer Hertha Keis, og blev enstemmigt godkendt.

Kathe Torp opfordrede de medlemmer, som endnu ikke modtager nyhedsbreve, at de kontakter Foreningen. De som ikke er på mail kan få et kopi på Arkivet.

På valg var bestyrelsesmedlem Serena Gallacher, Steffen Jørgensen og Kathe Torp Jensen. Serena og Steffen modtog ikke genvalg.

Serena og Steffen. Foto: Per Skov Olsen

Kathe Torp takkede Serena og Steffen for deres mangeårige arbejde. Ikke mindst med årsskriftet. Dette arbejde er omfattende, I har med stor dygtighed redigeret og udgivet årsskriftet. I to har en stor ære i at årsskriftet ser ud som det gør i dag, sagde Kathe Torp. og tilføjede: Vi er glade for I vil fortsætte som frivillige, med vagter på arkivet, med hjemmesiden, som I etablerede for mange år siden, og være behjælpelige med diverse layout opgaver

Flemming Høegh og Adam Wagner blev valgt som suppleanter.

Endvidere takkede Kathe Torp grafiker Erik Simonsen som med dygtighed har illustreret de sidste to årsskrifter og  Lene Birgitte Gottorp for den bevægende og illustrative tegning – en måde at se forsorg og fattigdom på, som kan virke stærkere end ord.

Af indkomne forslag var der forslag om ændringer og supplerende ord i Foreningens vedtægter. Disse blev enstemmigt vedtaget, og vil fremgå af vores hjemmeside inden så længe.

Aftenens taler, var Niels Ebbe Lollike som fortalte om sin mor, som han har forfattet en bog om.
”Et jævnt og muntert virksomt liv på jord ” (kan købes på Arkivet)

Niels Ebbe Lollike. Foto: Per Skov Olsen

Grethe Lollike boede fra 1944 til 1987 på ”Elmegaard”, Gundslevmagle Skovvej 8, Eskilstrup.
Fra 1987 til sin død i 2007 boede hun på Skovvænget 11 i Nørre Alslev.
Hun er begravet på Nørre Alslev Kirkegård.
Det blev en time med en meget interessant fortælling om en mor, hustru og aktiv gårdmandskone fra Gundslevmagle. Niels Ebbe Lollike er en inspirerende fortæller, og mange sad med smil på læben, når genkendeligheden fremkom. Der blev suppleret med fotos til fortællingen, hvilket også skabte stor interesse.
Niels sluttede sin fortælling med at citere et lille digt af den ikke særlig kendte danske digter Richardt Gandrup, der døde i 1974, som sætter tre m’er i fokus.

Fortidens minder
giver nutiden mening
og fremtiden mulighed